Jonas Andreas Hallenberg


Jonas Andreas Hallenberg var född i Hallaryd Norregård den 7 november 1748 (gamla tideräkningen) och dog den 30 oktober 1834. Hallenberg är begravd på Sankta Clara kyrkogård.

Jonas Hallenbergs föräldrar var Anders Eskilsson och Inga Persdotter. Jonas morbror, Anders Hallenberg var lektor i latin i Växjö och kom från Kimmelsbygd. Morbrodern tog hand om Jonas som sitt eget barn och gav honom namnet Hallenberg.

Jonas Hallenberg var historiker, rikshistoriograf från 1784, tillika riksantikvarie 1803-19 Han fungerade också som urkundsutgivare, bibelexeget [uttolkare av svårare bibeltexter], numismatiker [mynt och medalj forskare], prishistoriker och språkforskare. Kritisk och rationalistisk i sitt arbetssätt formulerade han maximen att historikern borde fungera "utan fädernesland, utan religion och utan stånd".

Jonas Hallenbergs huvudarbete är Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf den stores regering (1-5, 1790-96). Gustaf II Adolfs historia är byggd på gedigna forskningar men arbetet avbröts med femte bandet på grund av bristande uppmärksamhet från de styrande och allmänheten.

Jonas Hallenberg hedrade sin födelseförsamling genom att donera 4000 riksdaler till socknens fattiga och att donera 1000 riksdaler till Hallaryds första skola

Hallenbergska Skoldonationen

År 1827 överlämnade kanslirådet, rikshistorieografen, den siste i Sverige, Jonas Anders Hallenberg, en donation till "Hallenbergska Skoldonationen, på 1000 riksdaler Banco till Domkapitelt i Växjö att användas till en sockenskola i Hallaryd.

Wäxiö Stifts Tidning från 1835:

Kunggörelse genom testamenterisk disposition av framlidne Kanslirådet, Rikshistorieografen, Riddaren av K.N.O. mm Välborne Herr Mag. Jonas Hellenborg, kommer en Folkskola att upprättas inom Hallaryds församling av Wäxiö Stift och öppnas den 1 januari nästkommande år.
Skickliga sökande till denna lärarbeställning kunna inom trenne (3) månader från denna kunggörelses införande första gången uti Sveriges Stats-Tidning anmäla sig hos undertecknad Pastor och göres härmed synnerligt avseende på sådana som kunna första Betyg om skicklighet att försestå öven Klockare-Syssla, emeden meningen är vid blivande vakans förane Skolmästare och Klockarebeställningarna. Lönen för Skolmästaren utgöres av fria husrum, omkring 60 R:dr B:co i penningar asamt en mindre avgift av de förmögnares barn, som njuta undervisning.

Wäxiö, Ry och Hallaryd den 10 sept. 1835

A Ling
Pr. At. P.L.
(Pastor Loci)

Andreas Mattias Ling (1816 - 1837) blev prost 1828 och föddes i .S. Ljunge. Han var broder till gymnastikens fader Per Henrik Ling.

Det första skolhuset uppfördes troligen 1836. Undervisningen ordnades efter Bell-Lancasterska metoden, dvs med växelundervisning.
Det andra skolhuset uppfördes 1899 och det tredje nuvarande 1958Bibliografi:

HALLENBERG, Jonas. Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf den stores regering. 1-5. Stockholm, Johan A. Carlbohm, 1790-96. Fem volymer. Hallenbergs fortfarande användbara historik, som går fram till 1626. Av Geijer karakteriserat som "...ett mästerverk..." och av andra som det yppersta arbetet i Sveriges nyare historia som1700-talets svenska historieskrivning åstadkommit.

Hallenberg - Ahnlund, Nils. Historieskrivaren Jonas Hallenberg.
Särtryck ur Svensk Tidskrift 1923 med tillagda anmärkningar. Sthlm, 1923. 24 s.

Hallenberg - Ahnlund, Nils, JONAS HALLENBERG. Minnesteckning. Sthlm 1957. 316 s.

No comments: